Meer informatieOver hoe wij u op weg kunnen helpen

Nieuwsbrief Augustus 2013

 Beste vrouwen,

 

Het einde van de zomer nadert, en u heeft een tijd niet van ons team gehoord. Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen op het gebied van erkenning en genoegdoening van seksueel misbruik en fysiek en psychisch geweld.

 

Tweede rapport Deetman

In onze laatste rondschrijven hebben wij u gevraagd om ons te laten weten of u zich herkende in de weergave van uw melding in Deetman 2.

Er zijn sindsdien omstreeks zestig klachten gekomen van vrouwen die zich niet herkenden in de wijze waarop hun melding was beschreven of het feit dat de geschiedenis waarmee zij leven niet of verkeerd was beschreven. Ook de conclusies en de wijze waarop Deetman in maart in de pers sprak over deze geschiedenis is door velen ervaren als een ontkenning van de ernst en ontoelaatbaarheid van het geweld.

 

Vaste Kamercommissie V&J

We hebben dat op 28 maart gemeld bij de Vaste Kamer Commissie voor Veiligheid en Justitie, en gevraagd om een wetenschappelijke evaluatie van dit rapport en verder wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis aan de hand van meldingen. Die vraag is echter niet gehonoreerd. We hebben toen laten weten dat we de fouten in de weergave van de meldingen zullen aantonen. Daarmee ben ik nu bezig: ik zal een klein aantal meldingen in overleg met de melders opnieuw weergeven, en vergelijken met de weergave in het rapport. Dit vraagt veel werk maar het vordert intussen. Het is voor mij onmogelijk om alle zestig te doen. Wel zal ik vragen aan goede onderzoekers met ervaring op het gebied van mondelinge geschiedschrijving om nieuw onderzoek te doen.

 

Herstelbemiddeling

Maud Kips is de afgelopen tijd volop aan het werk geweest met begeleiding van drieluik herstelbemiddeling. Zij is nu met vakantie. Ook ik ben betrokken bij enkele projecten van herstelbemiddeling.

 

Erkenning en genoegdoening

De goede ervaring die zij en anderen daarmee opdoen, kan een basis worden voor de uitvoering van de adviezen van Deetman aan bisschoppenconferentie en KNR om voor psychisch en fysiek geweld te komen tot procedures voor erkenning en genoegdoening. Daarop is van bisschoppen en oversten een antwoord te verwachten vóór 12 september.

 

Groepen

De bemiddelingstrajecten zijn individueel, maar wij raden mensen die met dezelfde orde of congregatie te maken hebben, aan om contact op te nemen met elkaar. Hoewel de procedures individueel zijn, is uitwisseling in de voorbereidingsfase en in de afsluiting van grote waarde. We zien steeds weer dat het heel zwaar is om er alleen voor te staan. Als je er alleen voor staat of met onervaren vertrouwenspersoon, neem dan contact op.

 

Verzoeken aan oversten

Intussen hebben wij een aantal oversten trachten te overtuigen om de weg van herstelbemiddeling te gaan. Waar dat gebeurt komt het in bijna alle gevallen tot overtuigende erkenning. Veel oversten weigeren dat echter. Die gesprekken zijn pijnlijk. Zij volgen richtlijnen van KNR oversten adviseert om gesprekken aan te gaan met slachtoffers en daarin de leidende positie in te nemen zonder begeleiding van onafhankelijke externe deskundigen. ( " wij hebben onze eigen externe deskundigen" ) Daarmee creëren zij een soortgelijke situatie als die waarin het misbruik kon plaatsvinden. Dat overtuigt niet en kan voor individuele lotgenoten tot nare gevolgen leiden.

Kerkelijke organisaties kunnen het vertrouwen van de samenleving alleen terugwinnen als zij erkenning en genoegdoening geven in procedures onder leiding van onafhankelijke externe deskundigen. We vragen de politiek om daarop te blijven toezien.

 

Boek

Intussen zijn we benaderd door twee bekende Nederlandse schrijfsters. Zij zullen een boek samenstellen uit twintig interviews met vrouwen die de geschiedenis van hun kinderjaren in tehuizen of internaten vertellen. Dit boek zal uitkomen in maart 2014. Zij bieden ons dit aan als een monument voor deze geschiedenis. Een mijlpaal die wij als vertrekpunt gaan nemen voor halfjaarlijks terugkerende bijeenkomsten waarin we ruimte scheppen voor alle vrouwelijke lotgenoten om te vertellen en gehoord te worden en hun geschiedenis te voegen bij die eerste twintig.

 

Lotgenotendag

In het najaar hopen wij weer een lotgenotendag te organiseren.

 

Politiek:

Nu een agenda voor vrouwen met een verleden van van geweld en seksueel misbruik in de rk kerk

We hebben de vrouwelijke politici van de linkervleugel op 24 april om steun gevraagd voor onze agenda voor vrouwelijke lotgenoten .

Op 6 september zijn we uitgenodigd door Sharon Gesthuizen van de SP. De andere politici hebben we op 20 augustus opnieuw benaderd.

 

 

Deelname overleg en klankbordgroep

We hebben de stichting Beheer en Toezicht (Meldpuntmisbruikrkk.nl) verzocht om een afspraak om te spreken over de voorgenomen procedures en de hulpverlening. Met de voorzitter van de klachtencommissie spreken we regelmatig over de ervaringen van lotgenoten bij de klachtencommissie en over de oplossingen voor problemen bij het indienen van een klacht. Met de contactgroep o.l.v. de heer van de Hende, bisschop van Rotterdam, trachten we tot afstemming te komen over erkenning en genoegdoening van lotgenoten, en over schrijnende situaties. In de contactgroep hebben ook de secretaris en voorzitter van de KNR en de econoom van het bisdom Rotterdam zitting. ( P.Chatelion de Counet, J. van den Eijnden en J.Bakker). Verder hebben we overleg met SlachtofferHulp Nederland.

 

Stichting

Op 23 mei j.l. hebben wij de stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik opgericht. Deze stichting is sindsdien ook ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Doordat wij nu een rechtspersoon zijn is het mogelijk om subsidies en sponsorgelden te ontvangen om onze werkzaamheden te bekostigen. Wij vinden het fijn om tips te krijgen over geschikte subsidies of fondsen.

 

Contact

In verband met het werk aan een document over de verkeerde weergaven van de meldingen kan ik tot eind augustus alleen dringende vragen aannemen. Eind augustus of begin september zullen we dat document publiceren.

In de tussentijd kan ik Anny Ronnes Meulepelt aanbevelen van Slachtofferhulp Nederland. Zij heeft veel ervaring en wordt zeer gewaardeerd door lotgenoten. U kunt haar bereiken via:
nummer
0900-0101  | E: A.Ronnes-Meulepas@slachtofferhulp.nRegio Zuidoost | Leeghwaterlaan 2  ; 5223 BA | DEN BOSCH

 

 

Hartelijke groet
Namens Pascale Rademakers, Marie-Louise van Buel, Maud Kips en Marjan van der Kooij,

Annemie Knibbe

 

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form